Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

Zajęcia przeznaczone dla dzieci, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Dotyczy to uczniów z deficytami rozwojowymi w sferze percepcyjno-motorycznej oraz dzieci z zaburzeniami w sferze emocjonalno-społecznej. Celem zajęć jest stworzenie
możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi. Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne umożliwiają:
– wspomaganie efektywności uczenia się poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń
– rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych i wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno- motorycznej
– stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się:
· ćwiczenia orientacji przestrzennej
· ćwiczenia orientacji położenia własnego ciała;
· ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej
· ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej;
· ćwiczenia sprawności manualnej;
· ćwiczenia rozwijania odporności emocjonalnej, motywacji do pracy, koncentracji uwagi i pamięci;
· ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania z uwzględnieniem ćwiczeń na koncentrację uwagi