Ogólnorozwojowa terapia spektrum autyzmu

Programy terapii tworzone są indywidualnie dla każdego dziecka. W naszej pracy wykorzystujemy takie techniki jak: stymulacja słuchowa i wzrokowa, stymulacja lewej półkuli mózgu, programowanie języka, stymulacja pamięci symultanicznej i sekwencyjnej, kształtowanie zachowań społecznych, komunikacja ułatwiona – gesty wizualizacyjne i gesty interakcyjne, kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
• rozwijanie umiejętności naśladowania;
• rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, koncentracji uwagi na czynnościach i zadaniach;
• stymulowanie mowy czynnej i biernej oraz doskonalenie artykulacji;
• motywowanie do komunikowania się;
• stwarzanie sytuacji do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości;
• doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej;
• rozwijanie umiejętności zabawy i zainteresowania przedmiotami;
• wzmacnianie samooceny pozytywnymi bodźcami;
• wdrażanie do wykonywania różnorakich czynności w celu pokonywania lęków, oporów, zwiększania wiary we własne możliwości;
• kierowanie bezpośrednich, jasnych, pojedynczych poleceń, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu wzrokowego;
• kształtowanie poczucia własnej tożsamości;
• rozwijanie i utrwalanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych.